Epitet

Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid termindir. Epitetə bədii təyin də deyilir. Sözə məcazi məna daşıyan başqa bir təyinedici söz artırmaq yolu ilə düzəlir. Məsələn:

1.Tikanlı yazılar yazdığım yetər. (tikanlı sözü epitetdir)

(söz həqiqi mənada tikanlı olmadığı üçün tikanlı sözü epitetdir)

Epitet ədəbiyyatda geniş istifadə olunan bədii təsvir vasitələrindən biridir. Müəllif bu vasitədən fikrini oxucuya daha obrazlı çatdırmaq üçün istiadə edir.

2.”Ağ köynək” ifadəsində ağ sözü həqiqi mənadadır. Ağ gün söz birləşməsindəki ağ sözü isə məcazi mənadadır, epitetir.

Bloqlar
Epitet
Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid termindir. Epitetə bədii təyin də deyilir.Sözə məcazi məna daşıyan başqa bir təyinedici söz artırmaq yolu ilə düzəlir.…
Kimyon
May-iyun aylarında çiçək açan, 40-60 sm hündürlüyündə ağ və çəhrayı rəngli birillik ot bitkisidir. Türkcə kimyon, azərbaycanca zirə adlanır.
Mini Patron Bottles
Those who aren't too fond of the traditional liquor bottle will enjoy the miniature Patron Tequila Silver. The bottle looks…
Popular Mexican Drinks
Whether you're going on a Mexican vacation or just need a refreshing drink to cool off, you'll find plenty of…
Italian Breads
The best Italian breads come in many different varieties. Pizza is the most common, but there are also several other…
Irish Spring Soap – The Real Uses of Irish Spring Soap
While Irish Spring soap is mainly sold as a cleaning product, there are other uses for the product. It has…
Irish Spring For Flies
The best way to keep flies away from your garden is to use Irish Spring soap. The product's scent can…
Grilled Sunflower Head
A grilled sunflower head is a delicious side dish that is both healthy and tasty. A simple grilling process makes…
How to Make a Gender Reveal Cake
A gender reveal.cake is a great way to celebrate your pregnancy with friends and family. The cake is decorated with…
2nd week of pregnancy
During the second week of pregnancy, significant changes occur that provide the groundwork for the pregnancy. When the egg develops…